Diagnoza Integracji Sensorycznej

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z rodzicami dziecka, obserwacji klinicznej oraz Południowo-Kalifornijskich testów SI dokonujemy oceny procesów integracji sensorycznej. Piszemy raport z przebiegu badania wraz z wynikami a także indywidualny program terapii dla każdego dziecka, udzialamy wskazówek w zakresie ćwiczeń w domu.

Głównym warunkiem zakwalifikowania dziecka na terapię integracji sensorycznej jest wcześniejsze zdiagnozowanie dysfunkcji SI.

Dokonujemy oceny rozwoju peocesów integracji sensorycznej u dzieci:

  • Zdrowych

  • Z zaburzeniami mowy

  • Z autyzmem, Zespołem Aspergera

  • Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  • Z wybiórczością pokarmową

  • Z ADHD

  • Z zaburzeniami genetycznymi

  • Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

  • Z Dysgrafią